image image image
Čemu Evropska unija?

Poslanstvo EU v 21. stoletju je:

 • ohranjati in krepiti mir med njenimi državami članicami;
 • povezovati evropske države s praktičnim sodelovanjem;
 • skrbeti, da lahko evropski državljani živijo v varnem okolju;
 • spodbujati gospodarsko in družbeno solidarnost;
 • ohranjati evropsko identiteto in različnost v globaliziranem svetu;
 • uveljavljati skupne vrednote Evropejcev.

Kako deluje Evropska unija?
 • Voditelji držav in/ali vlad EU se sestajajo kot Evropski svet, ki določa splošno politično usmeritev in sprejema najpomembnejše odločitve o ključnih vprašanjih.
 • Svet, ki ga sestavljajo ministri držav članic EU, se redno sestaja, da sprejema odločitve o politikah in sprejema zakonodajo EU.
 • Evropski parlament, ki zastopa državljane, si deli zakonodajne in proračunske pristojnosti s Svetom.
 • Evropska komisija, ki zastopa splošne interese EU, je glavno izvršilno telo. Predlaga zakonodajo in zagotavlja pravilno izvajanje politike EU.
Slovenija in Evropska unija

Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije. Vstop v EU je na referendumu 23. marca 2003 podprlo 89,64 % volivcev. Slovenski proces približevanja k Evropski uniji se je začel leta 1993,  ko sta Evropska unija in Slovenija sklenili sporazum o sodelovanju. Za članstvo v EU je Slovenija zaprosila leta 1996. Prostopna pogajanja so se zaključila leta 2002 in tako je bila naslednjo leto v Ateah podpisana Pristopna pogodba med Slovenijo in Evropsko unijo. S pristopom je pravni red EU postal del slovenske zakonodaje in evropske zadeve notranje zadeve Slovenije in njenih prebivalcev.

nassvetRaziskava Eurobarometer, objavljena ob začetku evropskega leta za razvoj, je pokazala, da se čedalje več Evropejcev zavzema za večjo podporo razvoju.

Preberite več

latvijaS 1. januarjem 2015 je Latvija prevzela predsedovanje Evropske unije.

koticek-uciteljiV kotičku za učitelje boste na enem mestu našli najrazličnejše učno gradivo o Evropi.

koticek Evropska komisija je vzpostavila posebno spletišče – Kotiček za otroke, namenjeno otrokom in mladim.

Preberite več

Z jeziki pridemo ...

slovene

Razumevanje in govorjenje tujih jezikov nam olajša življenje. Kliknite in se naučite par tujih besed ...

Poznate TTIP?

Spletna stran čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/.

1. julija so stopile v veljavo nižje cene mobilnega gostovanja v vseh članicah EU

1. julija so stopile v veljavo nižje cene mobilnega gostovanja v vseh članicah EU. Ob mobilnem gostovanju od Hrvaške do Irske in od Portugalske do Finske boste plačali do več kot 50 odstotkov manj!

10341874 721567354556713 4394974460328207144 n

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v Sloveniji 2014 – 2020

Evropska komisija je decembra 2014 potrdila Operativni program za izvajanje kohezijske politike v Sloveniji 2014 – 2020. Trenutno potekajo postopki za pripravo uredbe, ki bo opredelila izvajanje kohezijske politike (sprejeta naj bi bila v začetku marca), nato pa se bodo že začeli pojavljati prvi razpisi.

Slovenija je operativni program pripravila v skladu s Strategijo Evropa 2020 in priporočili EU. Na voljo bo okrog 3,2 milijarde EUR in ta sredstva bo mogoče črpati skozi Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad. Podprti bodo projekti z dolgoročno vizijo, cilji in rezultati. Več kot milijarda EUR bo namenjena za spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij, internacionalizacijo ter razvoj novih poslovnih modelov za mala in srednja podjetja. Skoraj 500 milijonov EUR bo namenjenih za vlaganja v zaposlovanje, krepitev in razvoj človeških virov, mobilnost in vlaganja v izobraževalni sistem in sistem usposabljanja za hitrejši prehod na trg dela, od tega skoraj 100 milijonov EUR vzdržnemu vključevanju mladih na trg dela. Okrog 150 milijonov EUR bo na voljo za povečevanje socialne vključenosti in zmanjševanje tveganja revščine ter aktivno staranje. 895 milijonov EUR sredstev Kohezijskega sklada pa bo usmerjenih v izgradnjo okoljske in prometne infrastrukture ter na področje trajnostne rabe energije.

Prednostne osi:

1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

V ospredju so naložbe za krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena. Prav tako se bodo spodbujale naložbe podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij za splošno rabo

2. Povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti

V ospredju bo širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo. Podprta bo krepitev aplikacij IKT za eupravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje

3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)

Podprti bodo projekti s področja spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev. Podprt bo tudi razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo

4. Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Spodbujali se bodo projekti s področja nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Še naprej se bo podpirala proizvodnja in distribucija energije iz obnovljivih virov ter spodbujala energetska učinkovitost, pametno upravljanje z energijo in uporaba energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju. Podpiral se bo razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih.

5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj

Podprti bodo projekti v zvezi z naložbami za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu.

6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov

V ospredju bodo projekti s področja varovanja in obnavljanja biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami ter ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa. Podprta bodo vlaganja v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve. Prav tako bodo podprti ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.

7. Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah

Pozornost se bo posvečala izboljšanju regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč. Vlagalo se bo v razvoj in obnovo celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujalo ukrepe za zmanjševanje hrupa

8. Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne sile

Poudarjen je dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev. Težiti je treba k trajnostni vključitvi mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade. Podprti bodo tudi projekti s področja aktivnega in zdravega staranje.

9. Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini in diskriminaciji vseh oblik

Spodbujalo se bo vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti. Poudarjeno je aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti. Projekti naj naslavljajo izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa. Spodbujalo se bo socialno podjetništvo in možnost poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, z namenom, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve.

10. Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti ter vseživljenjsko učenje

Vlagalo se bo v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje. Izboljšati se mora enak dostop do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc. Projekti se morajo osredotočati na izobraževalne sisteme in usposabljanja za olajšan prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi.

11. Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava

Poudarjene so naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja. Prav tako je poudarjena gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Ključnega pomena je, da imajo akterji, ki želijo črpati sredstva vsaj v osnovi pripravljene projekte, ki so skladni s prioritetami programa oziroma prednostnimi osmi.

Več informacij: http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/KP_2014-2020/OP_SFC_poslano_11_12_2014.pdf 

 

E-informator Europe Direct Maribor 2015

Z e-glasilom, kot podpornim komunikacijskim orodjem, želi točka prebivalstvo v podravski regiji informirati o prihodnosti EU, o volitvah v Evropski parlament in deseti obletnici vstopa Slovenije v EU, mrežah Evropske komisije in dogodkih točke. Menimo, da moremo uporabljati širok spekter komunikacijskih orodij, saj vsako orodje ima svojo ciljno skupino, ki je nanj najbolj odzivna. 

Številka 1: pdfEglasiloEDMB_1-2015.pdf

Informatorji 2014: http://www.evropejec.si/lokalne-novice/700-informatorji-informacijske-tocke-evropske-unije-europe-direct-maribor-2014-arhiv

Informatorji 2013: http://www.evropejec.si/lokalne-novice/309-informatorji-informacijske-tocke-evropske-unije-europe-direct-maribor.

PUBLIKACIJE

 • ZAPOSLEN/-LJIV PODRAVJE

  ZAPOSLEN/-LJIV PODRAVJE

  Več

 • POBARVAJ RAZNOVRSTNOST

  POBARVAJ RAZNOVRSTNOST

  Več

 • OSVEŠČEN POTROŠNIK EVROPSKI POTROŠNIK

  OSVEŠČEN POTROŠNIK ...

  Več

 • HIMNE DRŽAV ČLANIC EU

  HIMNE DRŽAV ČLANIC EU

  Več

 • EU ZNANJE

  EU ZNANJE

  Več

 • ETIČNI POTROŠNIK

  ETIČNI POTROŠNIK

  Več

 • ALI POZNAS LIZBONSKO POGODBO

  ALI POZNAS LIZBONSKO ...

  Več

SLEDITE NAM

facebook youtube rss

Informacija o piškotkih

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh?

Poglej EU e-Privacy Directive dokument

Zavrnili ste piškotke. Odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste piškotke z naše spletne strani. Odločitev lahko prekličete.